Đựng sơn Lon thiếc 0.25L,0.5L & 01 L nắp rót

Đựng sơn Lon thiếc 0.25L,0.5L & 01 L nắp rót